Потребителят има право да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за продажба. Търговската гаранция не ограничава гаранцията по Закона за защита на потребителите. Гаранционния срок започва да тече от деня на доставка на стоката.
Правото на Потребителя да упражнява претенции за гаранция към Дружеството приключва (спира да съществува) при: не потвърждаване за доставка; не уведомяване на Дружеството за очевидни дефекти на стоката при нейното получаване; изтичане на срока на законовата гаранция; механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя; използването на стоката при условия, които не отговарят на естествената и среда, поради влажност, химически или механични въздействия; повреда на стоката от употреба в противоречие с правилата и условията, предвидени в документацията, общи принципи, технически стандарти за безопасност или подзаконовите актове, приложими в страната; или повреда на стоката, причинени от вода, пожар, или други форсмажорни обстоятелства.