Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Мар–Ин 77 ЕООД с ЕИК 200236173 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. Иван Рилски 31 наричано по-долу за краткост Доставчик, собственик на интернет страницата https://shtori-sofi.com/bg, наричано Интернет страница, и всеки един от ползвателите, наричан за краткост Ползвател/и на Интернет страницата във връзка с използването на Интернат страницата за получаване на предоставяните от нея стоки, наричани за краткост Продукт/и.