Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на всички полета във формата за заявка и поръчка, съдържаща данни за получателя, мястото на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, размер, вид, начина на плащане. Заявката сте счита за подадена след кликване на бутона “Запознах и приемам общите условия” и натискане на бутона “Завърши поръчката”. Това действие има правно обвързваща сила. С подаването на заявката се счита, че Потребителя заявява изричното си съгласие, че приема e-mail потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Незабавно след поръчката, Дружеството изпраща на Потребителя e-mail, съобщение с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.
Договорът за он-лайн покупка на стока се счита за сключен, само след потвърждение на конкретната поръчка от Мар-Ин 77 ЕООД. С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези общи правила, както и от Закона за защита на потребителите.